Projekt zmian w prawie budowlanym – uwagi

Z ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, nad którym w dniu 4  grudnia 2014 r obradowała Podkomisja nadzwyczajna powołana w ramach Komisji Infrastruktury (dalej określanym jako projekt), celem projektowanych zmian wyłaniającym się z lektury uzasadnienia do projektu jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego.

Źródło: Inżynier Budownictwa, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, numer 1, styczeń 2015, s. 30-32.

Artykuł