Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że nasza Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych K&L Legal Granat i Wspólnicy Sp.k. z siedziba we Wrocławiu (50-076) przy ul. Karola Szajnochy 11 lok. 1C, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000296281, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,   tel. +48 71 7345913, fax. +48 71 7345914, email: sekretariat@kllegal.pl.

Jakie są cele przetwarzania Państwa danych?

Będziemy przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, a także w celu dochodzenia roszczeń i ochrony naszych ważnych interesów jako administratora.

Informujemy, iż przetwarzamy dane również w celach analitycznych na podstawie ruchu na naszej stronie www.kllegal.pl i w celu lepszego poznania preferencji użytkowników tego serwisu. Dane te są zanonimizowane i ich przetwarzanie wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Przetwarzamy także dane w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej konieczności wykazania określonych faktów, a także dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Państwa dane będziemy przetwarzać zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i ustawie o radcach prawnych.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane udostępniać będziemy wyłącznie naszym podwykonawcom: biurom księgowym, usługodawcom IT oraz innym kancelariom prawnym, z którymi współpracujemy przy świadczeniu pomocy prawnej. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa radcy prawnego lub adwokata prowadzącego sprawę Państwa lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

Czego nie będziemy robić z danymi?

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do profilowania, nie będziemy wykorzystywać Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeśli w celu poprawy jakości usług będziemy przekazywać dane poza obszar UE wykorzystamy do tego środki informatyczne, które zapewnią poziom ochrony zgodny z RODO, a o przekazaniu danych poza UE zostaną Państwo osobno poinformowani.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane związane z zapytaniami ofertowymi i procesem zawierania umowy przechowywane będą przez okres negocjowania zawierania tej umowy, a następnie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowali się Państwo z nami.

Państwa dane pozyskane w celu realizacji umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia wszystkich wynikających z umowy oraz powierzonych nam na jej podstawie spraw roszczeń. Przypominamy, iż przetwarzanie danych w niektórych wypadkach nie będzie równoznaczne z przechowywaniem całych akt sprawy. Na podstawie zawartych z nami umów mogą Państwo akta te od nas odebrać po zakończeniu jej prowadzenia, a jeśli nie skorzystają Państwo z tego prawa na warunkach określonych w umowie akta te mogą zostać w bezpieczny sposób zniszczone.

Jakie są Państwa prawa?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub  Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do przenoszenia danych:

Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Państwa dotyczące, które nam Państwo dostarczyli na podstawie umowy lub Państwa zgody. Mogą Państwo też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

 

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

Jeżeli Państwa dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody informujemy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.