Obowiązek wykonawcy robót budowlanych informowania inwestora o przeszkodach w realizacji

Strony umowy o roboty budowlane, to jest inwestor/zamawiający oraz wykonawca, zobowiązane są do wzajemnego współdziałania. Obowiązek ten został skonkretyzowany w art. 651 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.)1. Zgodnie z jego brzmieniem, jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.

Źródło: Inżynier Budownictwa, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, numer 7/8, lipiec 2015, s. 23-26.