Kary umowne- czy można je kumulować?

Strony zawierając umowę pragną jak najobszerniej zabezpieczyć swoje interesy. Jednym ze środków służących temu celowi jest kara umowna. Strony chętnie sięgają do tej instytucji, często bardzo szeroko określając zakres odpowiedzialności strony przeciwnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. W praktyce można nierzadko spotkać przypadki, gdzie strony przewidują w umowie kary umowne za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie kontrahenta oraz za opóźnienie w wykonaniu umowy…. więcej w portalu Money.pl