Czy wady mogą być przyczyną odmowy odbioru robót budowlanych

Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. W świetle przytoczonego przepisu nie powinien budzić wątpliwości zasadniczy obowiązek inwestora odbioru robót budowlanych. Problemy powstają jednak w sytuacjach, w których roboty budowlane wykazują wady. W takim przypadku pojawia się pytanie, czy inwestor jest nadal zobowiązany do odbioru robót… więcej w portalu Money.pl