25.09.2020

Informujemy o kolejnym sukcesie w sprawie tzw. „frankowej”. W sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko mBank S.A. Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy wyrokiem z dnia 25 września 2020 r. (sygn. akt V Ca 426/19) oddalił w całości apelację pozwanego banku, utrzymując w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 10 października 2018 r. (sygn. akt VI C 3065/16). Kwestionowane przez kredytobiorców postanowienia umowne normujące klauzulę waloryzacyjną są abuzywne, a w konsekwencji bezskuteczne. W ocenie Sądu niedopuszczalne jest zastąpienie abuzywnych postanowień umownych innymi.  Wyrok jest prawomocny.