07.2016

Kancelaria Radców Prawnych K&L Legal Granat i wspólnicy sp. k. informuje, iż w dniu 20 lipca Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, XIV Wydział Cywilny, działając jako Sąd pierwszej instancji w całości uwzględnił powództwo Kredytobiorcy reprezentowanego przez naszego wspólnika mecenas Agnieszkę Sobczyk w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A., dotyczącej umowy kredytu nominowanego kursem franka szwajcarskiego (CHF) ze zmiennym oprocentowaniem.

W wytoczonym powództwie Kredytobiorca zarzucił, iż klauzula waloryzacyjna, klauzula zmiennego oprocentowania, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego oraz koszty związane z czynnościami windykacyjnymi stanowią niedozwolone postanowienia umowne w myśl art. 3851 k.c., które nie powinny go wiązać. Wytaczając powództwo Kredytobiorca wskazał także kwotę dochodzonego roszczenia od banku, która stanowiła różnicę pomiędzy tym co Kredytobiorca faktycznie zapłacił, a tym co powinien zapłacić, gdyby bank nie stosował postanowień niedozwolonych.

W rozstrzygnięciu zapadłym w dniu 20 lipca 2016 r., Sąd przychylił się do argumentacji wskazanej przez Kredytobiorcę uznając, iż określona w umowie klauzula waloryzacji, klauzula zmiennego oprocentowania, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego oraz koszty dotyczące czynności egzekucyjnych nie wiążą powoda. Na tej podstawie sąd zasądził od banku na rzecz Kredytobiorcy kwotę dochodzonego przez niego roszczenia.