06.11.2019 Kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej.

W sprawie z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko kredytobiorcom dawnego Kredyt Bank S.A. (sygn. akt XII C 1698/18) Sąd Okręgowy we Wrocławiu, XII Wydział Cywilny oddalił powództwo w całości, stwierdzając, że umowa kredytu hipotecznego EKSTRALOKUM jest nieważna, a w konsekwencji powód nie może dochodzić roszczenia wynikającego z tej umowy. Sąd wskazał, że w świetle wyroku TSUE z dnia 3.10.2019 r. (C-260/18) nie ma podstaw do uzupełnienia postanowień abuzywnych dotyczących klauzuli waloryzacyjnej innymi postanowieniami, nie dopuszcza tego również polski porządek prawny, co w związku ze stanowiskiem TSUE daje możliwość stwierdzenia nieważności umowy kredytu. Wyrok jest nieprawomocny.