03.10.2022

UWAGA, WAŻNY KOMUNIKAT

BFG wydał w dniu 29 września 2022 r. decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A., umorzeniu instrumentów kapitałowych Getin Noble, zastosowaniu instrumentu przymusowej restrukturyzacji w formie instytucji pomostowej oraz powołaniu Administratora Getin Noble (dalej „Decyzja”). Przymusowa restrukturyzacja została wszczęta wobec Getin Noble z dniem doręczenia decyzji tj. 30 września 2022 r.

Kredyty hipoteczne denominowane w walutach obcych (indeksowane kursem waluty obcej), w tym kredyty frankowe, pozostają w Getin Noble. Zarówno KNF jak i BGF podkreślają, że sytuacja kredytobiorców walutowych nie ulega zmianie, tj. kredyt należy spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków. Polecenia przelewu z rachunków przeniesionych do banku pomostowego będą dalej realizowane, a klienci z kredytami w walutach obcych będą obsługiwani przez bank pomostowy.

Komentarz Kancelarii

Trudno przewidzieć jak zakończą się postępowania sądowe.  Możliwym jest, że ewentualne roszczenia finansowe (o zapłatę) klientów wobec GNB nie zostaną zaspokojone z powodu braku majątku. Może okazać się również, że powstanie problem z ustanowionymi już, a także dalszym ustanawianiem zabezpieczeń. Zgodnie z art. 135 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji postępowanie zabezpieczające skierowane do majątku podmiotu w restrukturyzacji wszczęte przed wszczęciem przymusowej restrukturyzacji podlega umorzeniu. Ustawodawca, analogicznie jak w prawie upadłościowym, przyjął zasadę wstrzymania i zakazu kontynuowania postępowań zabezpieczających od chwili wszczęcia przymusowej restrukturyzacji. Istnieje tym samym ryzyko, że kredytobiorcy posiadający zabezpieczenie w postaci wstrzymania płatności rat, zabezpieczenia te utracą.

W  związku z tym, że z chwilą wszczęcia przymusowej restrukturyzacji na Fundusz przechodzi prawo podejmowania uchwał i decyzji w sprawach zastrzeżonych w ustawie i statucie do właściwości organów podmiotu w restrukturyzacji, rada nadzorcza została zawieszona (z zastrzeżeniem art. 103 ust. 5 ustawy o BFG), zarząd Getin Noble uległ rozwiązaniu, a mandaty jego członków wygasły nie jest wykluczone, że rozprawy zaplanowane przez Sąd w najbliższych dniach przeciwko lub z udziałem GNB się nie odbędą. Wynika to z faktu, że pełnomocnicy wskazują, że nie są już umocowani, zaś podmiot nie został należycie zawiadomiony o rozprawie – kilka takich spraw już w piątek „spadło” z wokandy, tj. mogą się nie odbyć, mogą zostać odwołane albo mimo wywołania posiedzenia do czynności przesłuchania, czy wydania wyroku nie dojdzie – trzeba liczyć się z odroczeniami, a nawet możliwymi zawieszeniami.

Do spraw powinien być wezwany BFG reprezentowany przez administratora. W przypadku Idea Banku Bankowy Fundusz Gwarancyjny podejmował czynności zmierzające do zawieszenia postępowań sadowych przeciwko bankowi, możemy się domyślać, jednakże nie mamy pewności, że w wypadku GNB również tak będzie.

Kancelaria pracuje obecnie intensywnie nad kompleksowym rozwiązaniem mającym na celu z jednej strony zakwestionowanie podjętej decyzji o restrukturyzacji GNB, a konkretnie zakwestionowanie sposobu prowadzenia tej restrukturyzacji jak również pracujemy intensywnie nad jak najskuteczniejszym zabezpieczeniem praw naszych Klientów.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi na konferencji prasowej i w zgodzie z wydaną decyzją wobec Getinu:

– raty kredytu indeksowanego lub denominowanego należy dalej płacić – brak zapłaty może skutkować wypowiedzeniem umowy – bank do czasu prawomocnego wyroku zachowuje się tak, jakby tej wnioskowanej przez nas nieważności nie było wiec będzie wdrażał postępowania windykacyjne, upominawcze oraz wypowiedzenie,

– to czy Państwo mają racje i jak podnosimy z pozwach – umowa jest nieważna, nieistniejąca nie wstrzymuje działań banku i to niezależnie od tego czy my odnośnie nieważności mamy rację.

Jeśli Państwo przestaną płacić bank może Wasze dane umieścić w BIK S.A. i MIG – BR nawet jeśli Sąd później potwierdzi, że umowa jest nieważna. To do Państwa należy podjęcie decyzji i ryzyka co do braku kontynuowania spłat wobec realnego ryzyka braku odzyskania wpłaconych środków.

Zastrzeżenie – powyższa informacja nie stanowi porady prawnej i służy wyłącznie celom informacyjnym. W szczególności zamieszczane na naszej stronie publikacje mają charakter subiektywnych ocen autorów i nasza Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte w oparciu o te treści. Wyłączamy odpowiedzialność za skutki działań i zaniechań podjętych na bazie informacji uzyskanych z naszej witryny internetowej. Każdy problem prawny wymaga bowiem indywidualnej oceny przez profesjonalnego prawnika. W przypadku zainteresowania treścią powyższej informacji, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.