01.04.2020 UCHWALENIE TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, rozpoznawanie Państwa spraw przez Sądy ulegnie zmianie.

Odnosi się do tego art. 15 zzs ustawy, zgodnie z którym bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Dotyczy on spraw o rozpoznawanych w:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

2) postępowaniach egzekucyjnych,

3) postępowaniach karnych,

4) postępowaniach karnych skarbowych,

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6) postępowaniach administracyjnych,

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ordynacji podatkowej

8) kontrolach celno-skarbowych,

9) postępowaniach w sprawach, dotyczących o grach hazardowych

Oznacza to, iż jeżeli w Państwa sprawie biegł termin do dokonania czynności procesowej i nie skończył się przed datą wejścia w życie ustawy termin ten nie upłynie do końca trwania ogłoszonego stanu epidemii SARS-CoV-2. Jeśli termin taki wynika z pisma doręczonego po 1.04.2020 termin w ogóle nie zaczyna biec.

Chcieliśmy także rozwiać wątpliwości powstałe w gruncie doniesień medialnych, dotyczące zawieszenia biegu terminów wymagalności roszczeń dochodzonych na podstawie prawa cywilnego. Informujemy, że w wyniku prac legislacyjnych oraz przyjętych przez Sejm poprawek senackich do ustawy, zawieszenie terminów nie będzie dotyczyło wspomnianych terminów prawa cywilnego (np. terminów zawitych, terminów do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, przedawnienia, zasiedzenia). Przedstawiając powyższą sytuację na przykładzie prowadzonej działalności oznacza to dokładnie, że w przypadku wystawienia przez Państwa faktury, kontrahent ma obowiązek ją opłacić w wyznaczonym przez Państwa terminie.

Powyższe ma również istotne znaczenie dla postępowań frankowiczów. Bieg przedawnienia roszczeń w stosunku do banków nie uległ zawieszeniu ani przerwaniu na skutek ogłoszenia stanu epidemii. Jednocześnie zapewniamy, że wszystkie powierzone nam sprawy, nie tylko frankowe, obsługiwane są normalnie i obecna sytuacja epidemiologiczna nie będzie zagrażała Państwa interesom reprezentowanym przez Kancelarię.